Actinidiaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
ACTIN3 Actinidia Lindl. actinidia
ACAR10 Actinidia arguta (Sieb. & Zucc.) Planch. ex Miq. tara vine
ACCH5 Actinidia chinensis Planchon kiwi
ACPO9 Actinidia polygama (Sieb. & Zucc.) Maxim. silver vine