Aponogetonaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
APONO Aponogeton L. f. aponogeton
APDI Aponogeton distachyos L. f. Cape pondweed