Arctomiaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
ARCTO7 Arctomia Th. Fr. arctomia lichen
ARDE9 Arctomia delicatula Th. Fr. delicate arctomia lichen
ARIN13 Arctomia interfixa (Nyl.) Vainio arctomia lichen