Arthopyreniaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
ARTHO2 Arthopyrenia A. Massal. shell lichen
ARAN14 Arthopyrenia analepta (Ach.) A. Massal. N/A
ARFA6 Arthopyrenia fallax (Nyl.) Arnold Arthopyrenia analepta
ARLA26 Arthopyrenia lapponica Anzi Arthopyrenia analepta
POFA6 Polyblastiopsis fallax (Nyl.) Fink Arthopyrenia analepta
ARCE2 Arthopyrenia cerasi (Schrader) A. Massal. shell lichen
ARCI5 Arthopyrenia cinchonae (Ach.) Mull. Arg. cinchona shell lichen
ARCI6 Arthopyrenia cinereopruinosa (Schaerer) A. Massal. shell lichen
ARPI5 Arthopyrenia pinicola (Hepp) A. Massal. Arthopyrenia cinereopruinosa
ARCO35 Arthopyrenia confluens R. C. Harris N/A
ARDE10 Arthopyrenia degelii R. C. Harris N/A
ARES6 Arthopyrenia esenbeckiana (Fee) R. C. Harris N/A
AREX5 Arthopyrenia exasperata R. C. Harris N/A
ARLY4 Arthopyrenia lyrata R. C. Harris lyre shell lichen
ARMA22 Arthopyrenia majuscula (Nyl.) Zahlbr. shell lichen
ARMA23 Arthopyrenia malaccitula (Nyl.) Zahlbr. shell lichen
ARBI10 Arthopyrenia bifera Zahlbr. Arthopyrenia malaccitula
ARMI11 Arthopyrenia minor R. C. Harris shell lichen
AROB7 Arthopyrenia oblongens R. C. Harris N/A
ARPL9 Arthopyrenia planorbis (Ach.) Mull. Arg. shell lichen
ARPL10 Arthopyrenia plumbaria (Stizenb.) R. C. Harris shell lichen
POPL8 Porina plumbaria (Stizenb.) Hasse Arthopyrenia plumbaria
PYHE Pyrenula herrei Fink Arthopyrenia plumbaria
ARRA6 Arthopyrenia rappii Zahlbr. Rapp's shell lichen
ARTA5 Arthopyrenia taxodii R. C. Harris N/A
ARTE12 Arthopyrenia texensis (Cooke) D. Hawksw. Texas shell lichen
JARIX Jarixa R. C. Harris N/A
JAIL Jarixa ilicicola R. C. Harris N/A
JATH Jarixa thelenula R. C. Harris N/A
LEPTO15 Leptorhaphis Korber birchbark dot lichen
LEAT6 Leptorhaphis atomaria (Ach.) Szat. birchbark dot lichen
LECO25 Leptorhaphis contorta Degel. contorted birchbark dot lichen
LEEP4 Leptorhaphis epidermidis (Ach.) Th. Fr. birchbark dot lichen
LELU8 Leptorhaphis lucida Korber N/A
LEPA25 Leptorhaphis parmeca (A. Massal.) Korber birchbark dot lichen
MYCOM Mycomicrothelia Keissler mycomicrothelia lichen
MYCA7 Mycomicrothelia capitosa (Krempelh.) D. Hawksw. mycomicrothelia lichen
MYDO Mycomicrothelia dothideaspora (Cook & Harkn.) D. Hawksw. mycomicrothelia lichen
MYHE4 Mycomicrothelia hemisphaerica (Mull. Arg.) D. Hawksw. N/A
MYIN2 Mycomicrothelia inaequalis (Fabre) D. Hawksw. mycomicrothelia lichen
MYSU2 Mycomicrothelia subfallens (Mull. Arg.) D. Hawksw. mycomicrothelia lichen
MYWA2 Mycomicrothelia wallrothii (Hepp) D. Hawksw. Wallroth's mycomicrothelia lichen
MIOB3 Microthelia oblongula Mull. Arg. Mycomicrothelia wallrothii
MIWA4 Microthelia wallrothii (Hepp) Rehm Mycomicrothelia wallrothii
MYWI Mycomicrothelia willeyana (Mull. Arg.) D. Hawksw. Willey's mycomicrothelia lichen
MIWI Microthelia willeyana Mull. Arg. Mycomicrothelia willeyana
TOMAS Tomasellia A. Massal. tomasellia lichen
TOAM2 Tomasellia americana (Minks ex Willey) R. C. Harris American tomasellia lichen
TODI3 Tomasellia difforme (Minks) tomasellia lichen
TOMA3 Tomasellia macularis (Minks ex Willey) R. C. Harris N/A