Atheliaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
ATHEL Athelia Pers. athelia lichen
ATEP Athelia epiphylla Pers. athelia lichen
ATPO5 Athelia poeltii Julich Poelt's athelia lichen