Entodontaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
ENTOD2 Entodon C. M?ll. entodon moss
ENBE Entodon beyrichii (Schwaegr.) C. M?ll. Beyrich's entodon moss
ENER Entodon erythropus Mitt. Entodon beyrichii
ENBR3 Entodon brevisetus (Hook. & Wils. in Wils.) Lindb. entodon moss
ENCL Entodon cladorrhizans (Hedw.) C. M?ll. entodon moss
ENCO4 Entodon compressus (Hedw.) C. M?ll. compressed entodon moss
ENCH2 Entodon challengeri (Par.) Card. Entodon compressus
ENCO70 Entodon concinnus (De Not.) Par. entodon moss
ENOR Entodon orthocarpus (Brid.) Lindb. Entodon concinnus
ENHA2 Entodon hampeanus C. M?ll. Hampe's entodon moss
ENMA2 Entodon macropodus (Hedw.) C. M?ll. entodon moss
ENDR3 Entodon drummondii (Sull.) Jaeg. Entodon macropodus
ENMA3 Entodon macropus nom. illeg. orthogr. pro Entodon macropodus
ENSC2 Entodon schleicheri (Schimp.) Demeter Schleicher's entodon moss
ENSE2 Entodon seductrix (Hedw.) C. M?ll. seductive entodon moss
ENSED Entodon seductrix (Hedw.) C. M?ll. var. demetrii (Ren. & Card.) Grout Entodon seductrix
ENSEL Entodon seductrix (Hedw.) C. M?ll. var. lanceolatus Grout Entodon seductrix
ENSEM Entodon seductrix (Hedw.) C. M?ll. var. minor Aust. ex Grout Entodon seductrix
ENSET2 Entodon seductrix (Hedw.) C. M?ll. var. tenuis Grout Entodon seductrix
ENSU2 Entodon sullivantii (C. M?ll.) Lindb. Sullivant's entodon moss