Epacridaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
LEUCO14 Leucopogon R. Br. N/A
LEPA39 Leucopogon parviflorus (Andrews) Lindl. coast beard-heath
STYPH Styphelia Sm. styphelia
STMA13 Styphelia mariannensis (Kaneh.) Kaneh. & Hatus. N/A
STTA Styphelia tameiameiae (Cham. & Schlecht.) F. Muell. pukiawe
STDO Styphelia douglasii (Gray) F. Muell. ex Skottsberg Styphelia tameiameiae
STTAB Styphelia tameiameiae (Cham. & Schlecht.) F. Muell. var. brownii (Gray) St. John Styphelia tameiameiae
STTAH Styphelia tameiameiae (Cham. & Schlecht.) F. Muell. var. hexandra Fosberg & Hosaka Styphelia tameiameiae