Fabroniaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
ANACA2 Anacamptodon Brid. anacamptodon moss
ANSP11 Anacamptodon splachnoides (Froel. ex Brid.) Brid. anacamptodon moss
ANSPA Anacamptodon splachnoides (Froel. ex Brid.) Brid. var. americanus Hampe Anacamptodon splachnoides
ANSPT Anacamptodon splachnoides (Froel. ex Brid.) Brid. var. tayloriae Grout Anacamptodon splachnoides
CLASM Clasmatodon Hook. & Wils. in Wils. clasmatodon moss
CLPA17 Clasmatodon parvulus (Hampe) Hook. & Wils. ex Sull. in Gray clasmatodon moss
CLPAR2 Clasmatodon parvulus (Hampe) Hook. & Wils. ex Sull. in Gray var. rupestris Sull. & Lesq. in Lesq. & James Clasmatodon parvulus
CLRU5 Clasmatodon rupestris (Sull. & Lesq. in Lesq. & James) Kindb. Clasmatodon parvulus
FABRO Fabronia Raddi fabronia moss
FACI2 Fabronia ciliaris (Brid.) Brid. fabronia moss
FACIC Fabronia ciliaris (Brid.) Brid. var. ciliaris fabronia moss
FACIB Fabronia ciliaris (Brid.) Brid. var. bartramii (Grout) Grout Fabronia ciliaris var. ciliaris
FACIO Fabronia ciliaris (Brid.) Brid. var. ovata (Grout) Grout Fabronia ciliaris var. ciliaris
FAGY Fabronia gymnostoma Sull. & Lesq. in Sull. Fabronia ciliaris var. ciliaris
FAIM2 Fabronia imperfecta Sharp Fabronia ciliaris var. ciliaris
FAIO Fabronia iowensis Cav. Fabronia ciliaris var. ciliaris
FACIP Fabronia ciliaris (Brid.) Brid. var. polycarpa (Hook.) Buck fabronia moss
FARA Fabronia ravenelii Sull. Fabronia ciliaris var. polycarpa
FACIW Fabronia ciliaris (Brid.) Brid. var. wrightii (Sull.) Buck Wright's fabronia moss
FAWR Fabronia wrightii Sull. Fabronia ciliaris var. wrightii
FAWRI Fabronia wrightii Sull. var. intermedia Grout Fabronia ciliaris var. wrightii
FAPU Fabronia pusilla Raddi fabronia moss