Leitneriaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
LEITN Leitneria Chapman corkwood
LEFL Leitneria floridana Chapman corkwood