Mastodiaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
KOHLM Kohlmeyera Schatz kohlmeyera lichen
KOCO3 Kohlmeyera complicatula (Nyl.) Schatz kohlmeyera lichen
MATE15 Mastodia tesselata Hook. f. & Harvey Kohlmeyera complicatula
TUCO4 Turgidosculum complicatulum (Nyl.) Kohlm. & E. Kohlm. Kohlmeyera complicatula