Melaspileaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
MELAS3 Melaspilea Nyl. melaspilea lichen
MEAM3 Melaspilea amota Nyl. melaspilea lichen
MEAR13 Melaspilea arthonioides (Fee) Nyl. melaspilea lichen
MECI10 Melaspilea cinerascens (Willey) Fink melaspilea lichen
MECO12 Melaspilea constrictella (Stirton) A. L. Sm. melaspilea lichen
MECU4 Melaspilea cupularis Mull. Arg. melaspilea lichen
MEDE10 Melaspilea deformis (Schaerer) Nyl. melaspilea lichen
MEDE11 Melaspilea demissa (Tuck.) Zahlbr. melaspilea lichen
MEEP2 Melaspilea epigena Mull. Arg. N/A
MELE4 Melaspilea lentiginosula (Nyl.) A. L. Sm. melaspilea lichen
MEMA11 Melaspilea maculosa (Fr.) Mull. Arg. melaspilea lichen
MEME5 Melaspilea mesophlebia Mull. Arg. melaspilea lichen
MEOC3 Melaspilea octomera Mull. Arg. melaspilea lichen
MEPR6 Melaspilea proximella (Nyl.) Nyl. ex Norrlin melaspilea lichen
MEST9 Melaspilea stellans Zahlbr. melaspilea lichen
METR15 Melaspilea tribuloides (Tuck.) Mull. Arg. N/A