Pleosporaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
KIRSC Kirschsteiniothelia D. Hawksw. kirschsteiniothelia lichen
KIAC Kirschsteiniothelia acerina (Rossman & Wilcox) D. Hawksw. kirschsteiniothelia lichen
KIAE Kirschsteiniothelia aethiops (Berk. & Curtis) D. Hawksw. kirschsteiniothelia lichen
MIIN12 Microthelia inops Degel. Kirschsteiniothelia aethiops
MIMI19 Microthelia micula auct. Kirschsteiniothelia aethiops
KIMA Kirschsteiniothelia maritima (Linder) D. Hawksw. seaside kirschsteiniothelia lichen
KIRE Kirschsteiniothelia recessa (Cooke & Peck) D. Hswksw. kirschsteiniothelia lichen
KITH Kirschsteiniothelia thujina (Peck) D. Hawksw. kirschsteiniothelia lichen