Sabiaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
MELIO Meliosma Blume meliosma
MEHE Meliosma herbertii Rolfe aguacatillo
MEOB2 Meliosma obtusifolia (Bello) Krug & Urban cacaillo