Strelitziaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
RAVEN2 Ravenala Adans. traveler's tree
RAMA7 Ravenala madagascariensis Sonnerat traveler's tree
STREL Strelitzia Ait. bird-of-paradise
STNI5 Strelitzia nicolai Regel & K?rn. bird-of-paradise -tree
STRE5 Strelitzia reginae Aiton bird-of-paradise