Aponogetonaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
APONO Aponogeton L. f. aponogeton 🖼️Photos of Aponogeton L. f.
APDI Aponogeton distachyos L. f. Cape pondweed 🖼️Photos of Aponogeton distachyos L. f.