Arthopyreniaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
ARTHO2 Arthopyrenia A. Massal. shell lichen 🖼️Photos of Arthopyrenia A. Massal.
ARAN14 Arthopyrenia analepta (Ach.) A. Massal. N/A 🖼️Photos of Arthopyrenia analepta (Ach.) A. Massal.
ARFA6 Arthopyrenia fallax (Nyl.) Arnold Arthopyrenia analepta 🖼️Photos of Arthopyrenia fallax (Nyl.) Arnold
ARLA26 Arthopyrenia lapponica Anzi Arthopyrenia analepta 🖼️Photos of Arthopyrenia lapponica Anzi
POFA6 Polyblastiopsis fallax (Nyl.) Fink Arthopyrenia analepta 🖼️Photos of Polyblastiopsis fallax (Nyl.) Fink
ARCE2 Arthopyrenia cerasi (Schrader) A. Massal. shell lichen 🖼️Photos of Arthopyrenia cerasi (Schrader) A. Massal.
ARCI5 Arthopyrenia cinchonae (Ach.) Mull. Arg. cinchona shell lichen 🖼️Photos of Arthopyrenia cinchonae (Ach.) Mull. Arg.
ARCI6 Arthopyrenia cinereopruinosa (Schaerer) A. Massal. shell lichen 🖼️Photos of Arthopyrenia cinereopruinosa (Schaerer) A. Massal.
ARPI5 Arthopyrenia pinicola (Hepp) A. Massal. Arthopyrenia cinereopruinosa 🖼️Photos of Arthopyrenia pinicola (Hepp) A. Massal.
ARCO35 Arthopyrenia confluens R. C. Harris N/A 🖼️Photos of Arthopyrenia confluens R. C. Harris
ARDE10 Arthopyrenia degelii R. C. Harris N/A 🖼️Photos of Arthopyrenia degelii R. C. Harris
ARES6 Arthopyrenia esenbeckiana (Fee) R. C. Harris N/A 🖼️Photos of Arthopyrenia esenbeckiana (Fee) R. C. Harris
AREX5 Arthopyrenia exasperata R. C. Harris N/A 🖼️Photos of Arthopyrenia exasperata R. C. Harris
ARLY4 Arthopyrenia lyrata R. C. Harris lyre shell lichen 🖼️Photos of Arthopyrenia lyrata R. C. Harris
ARMA22 Arthopyrenia majuscula (Nyl.) Zahlbr. shell lichen 🖼️Photos of Arthopyrenia majuscula (Nyl.) Zahlbr.
ARMA23 Arthopyrenia malaccitula (Nyl.) Zahlbr. shell lichen 🖼️Photos of Arthopyrenia malaccitula (Nyl.) Zahlbr.
ARBI10 Arthopyrenia bifera Zahlbr. Arthopyrenia malaccitula 🖼️Photos of Arthopyrenia bifera Zahlbr.
ARMI11 Arthopyrenia minor R. C. Harris shell lichen 🖼️Photos of Arthopyrenia minor R. C. Harris
AROB7 Arthopyrenia oblongens R. C. Harris N/A 🖼️Photos of Arthopyrenia oblongens R. C. Harris
ARPL9 Arthopyrenia planorbis (Ach.) Mull. Arg. shell lichen 🖼️Photos of Arthopyrenia planorbis (Ach.) Mull. Arg.
ARPL10 Arthopyrenia plumbaria (Stizenb.) R. C. Harris shell lichen 🖼️Photos of Arthopyrenia plumbaria (Stizenb.) R. C. Harris
POPL8 Porina plumbaria (Stizenb.) Hasse Arthopyrenia plumbaria 🖼️Photos of Porina plumbaria (Stizenb.) Hasse
PYHE Pyrenula herrei Fink Arthopyrenia plumbaria 🖼️Photos of Pyrenula herrei Fink
ARRA6 Arthopyrenia rappii Zahlbr. Rapp's shell lichen 🖼️Photos of Arthopyrenia rappii Zahlbr.
ARTA5 Arthopyrenia taxodii R. C. Harris N/A 🖼️Photos of Arthopyrenia taxodii R. C. Harris
ARTE12 Arthopyrenia texensis (Cooke) D. Hawksw. Texas shell lichen 🖼️Photos of Arthopyrenia texensis (Cooke) D. Hawksw.
JARIX Jarixa R. C. Harris N/A 🖼️Photos of Jarixa R. C. Harris
JAIL Jarixa ilicicola R. C. Harris N/A 🖼️Photos of Jarixa ilicicola R. C. Harris
JATH Jarixa thelenula R. C. Harris N/A 🖼️Photos of Jarixa thelenula R. C. Harris
LEPTO15 Leptorhaphis Korber birchbark dot lichen 🖼️Photos of Leptorhaphis Korber
LEAT6 Leptorhaphis atomaria (Ach.) Szat. birchbark dot lichen 🖼️Photos of Leptorhaphis atomaria (Ach.) Szat.
LECO25 Leptorhaphis contorta Degel. contorted birchbark dot lichen 🖼️Photos of Leptorhaphis contorta Degel.
LEEP4 Leptorhaphis epidermidis (Ach.) Th. Fr. birchbark dot lichen 🖼️Photos of Leptorhaphis epidermidis (Ach.) Th. Fr.
LELU8 Leptorhaphis lucida Korber N/A 🖼️Photos of Leptorhaphis lucida Korber
LEPA25 Leptorhaphis parmeca (A. Massal.) Korber birchbark dot lichen 🖼️Photos of Leptorhaphis parmeca (A. Massal.) Korber
MYCOM Mycomicrothelia Keissler mycomicrothelia lichen 🖼️Photos of Mycomicrothelia Keissler
MYCA7 Mycomicrothelia capitosa (Krempelh.) D. Hawksw. mycomicrothelia lichen 🖼️Photos of Mycomicrothelia capitosa (Krempelh.) D. Hawksw.
MYDO Mycomicrothelia dothideaspora (Cook & Harkn.) D. Hawksw. mycomicrothelia lichen 🖼️Photos of Mycomicrothelia dothideaspora (Cook & Harkn.) D. Hawksw.
MYHE4 Mycomicrothelia hemisphaerica (Mull. Arg.) D. Hawksw. N/A 🖼️Photos of Mycomicrothelia hemisphaerica (Mull. Arg.) D. Hawksw.
MYIN2 Mycomicrothelia inaequalis (Fabre) D. Hawksw. mycomicrothelia lichen 🖼️Photos of Mycomicrothelia inaequalis (Fabre) D. Hawksw.
MYSU2 Mycomicrothelia subfallens (Mull. Arg.) D. Hawksw. mycomicrothelia lichen 🖼️Photos of Mycomicrothelia subfallens (Mull. Arg.) D. Hawksw.
MYWA2 Mycomicrothelia wallrothii (Hepp) D. Hawksw. Wallroth's mycomicrothelia lichen 🖼️Photos of Mycomicrothelia wallrothii (Hepp) D. Hawksw.
MIOB3 Microthelia oblongula Mull. Arg. Mycomicrothelia wallrothii 🖼️Photos of Microthelia oblongula Mull. Arg.
MIWA4 Microthelia wallrothii (Hepp) Rehm Mycomicrothelia wallrothii 🖼️Photos of Microthelia wallrothii (Hepp) Rehm
MYWI Mycomicrothelia willeyana (Mull. Arg.) D. Hawksw. Willey's mycomicrothelia lichen 🖼️Photos of Mycomicrothelia willeyana (Mull. Arg.) D. Hawksw.
MIWI Microthelia willeyana Mull. Arg. Mycomicrothelia willeyana 🖼️Photos of Microthelia willeyana Mull. Arg.
TOMAS Tomasellia A. Massal. tomasellia lichen 🖼️Photos of Tomasellia A. Massal.
TOAM2 Tomasellia americana (Minks ex Willey) R. C. Harris American tomasellia lichen 🖼️Photos of Tomasellia americana (Minks ex Willey) R. C. Harris
TODI3 Tomasellia difforme (Minks) tomasellia lichen 🖼️Photos of Tomasellia difforme (Minks)
TOMA3 Tomasellia macularis (Minks ex Willey) R. C. Harris N/A 🖼️Photos of Tomasellia macularis (Minks ex Willey) R. C. Harris