Atheliaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
ATHEL Athelia Pers. athelia lichen 🖼️Photos of Athelia Pers.
ATEP Athelia epiphylla Pers. athelia lichen 🖼️Photos of Athelia epiphylla Pers.
ATPO5 Athelia poeltii Julich Poelt's athelia lichen 🖼️Photos of Athelia poeltii Julich