Cephalotaxaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
CEPHA8 Cephalotaxus Siebold & Zucc. ex Endl. cephalotaxus 🖼️Photos of Cephalotaxus Siebold & Zucc. ex Endl.
CEHA2 Cephalotaxus harringtonia (Knight ex Forbes) K. Koch Harrington's cephalotaxus 🖼️Photos of Cephalotaxus harringtonia (Knight ex Forbes) K. Koch