Dactylosporaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
DACTY5 Dactylospora Korber dactylospora lichen 🖼️Photos of Dactylospora Korber
DAAM6 Dactylospora amygdalariae Triebel dactylospora lichen 🖼️Photos of Dactylospora amygdalariae Triebel
DAAT Dactylospora athallina (Mull. Arg.) Hafellner dactylospora lichen 🖼️Photos of Dactylospora athallina (Mull. Arg.) Hafellner
KAAT Karschia athallina (Mull. Arg.) Vouaux Dactylospora athallina 🖼️Photos of Karschia athallina (Mull. Arg.) Vouaux
DAAT2 Dactylospora attendenda (Nyl.) Arnold dactylospora lichen 🖼️Photos of Dactylospora attendenda (Nyl.) Arnold
DADE3 Dactylospora deminuta (Th. Fr.) Triebel N/A 🖼️Photos of Dactylospora deminuta (Th. Fr.) Triebel
DAGL5 Dactylospora glaucomarioides (Willey ex Tuck.) Hafellner dactylospora lichen 🖼️Photos of Dactylospora glaucomarioides (Willey ex Tuck.) Hafellner
BUGL4 Buellia glaucomarioides Willey ex Tuck. Dactylospora glaucomarioides 🖼️Photos of Buellia glaucomarioides Willey ex Tuck.
DAIN3 Dactylospora inquilina (Tuck.) Hafellner dactylospora lichen 🖼️Photos of Dactylospora inquilina (Tuck.) Hafellner
BUIN2 Buellia inquilina Tuck. Dactylospora inquilina 🖼️Photos of Buellia inquilina Tuck.
BUIN4 Buelliella inquilina (Tuck.) Fink Dactylospora inquilina 🖼️Photos of Buelliella inquilina (Tuck.) Fink
DALO3 Dactylospora lobariella (Nyl.) Hafellner dactylospora lichen 🖼️Photos of Dactylospora lobariella (Nyl.) Hafellner
BUNU Buelliella nuttallii (Calk. & Nyl.) Fink Dactylospora lobariella 🖼️Photos of Buelliella nuttallii (Calk. & Nyl.) Fink
DAPA6 Dactylospora parasitica (Florke ex Sprengel) Zopf parasitic dactylospora lichen 🖼️Photos of Dactylospora parasitica (Florke ex Sprengel) Zopf
LEIN27 Leciographa inspersa (Tul.) Rehm. Dactylospora parasitica 🖼️Photos of Leciographa inspersa (Tul.) Rehm.
LEPA35 Leciographa parasitica A. Massal. Dactylospora parasitica 🖼️Photos of Leciographa parasitica A. Massal.
DAPA8 Dactylospora parellaria (Nyl.) Arnold N/A 🖼️Photos of Dactylospora parellaria (Nyl.) Arnold
DAPE3 Dactylospora pertusariicola (Willey ex Tuck.) Hafellner dactylospora lichen 🖼️Photos of Dactylospora pertusariicola (Willey ex Tuck.) Hafellner
BUPE2 Buellia pertusariicola Willey ex Tuck. Dactylospora pertusariicola 🖼️Photos of Buellia pertusariicola Willey ex Tuck.
LEPE25 Leciographa pertusariicola (Willey ex Tuck.) Fink Dactylospora pertusariicola 🖼️Photos of Leciographa pertusariicola (Willey ex Tuck.) Fink
DAPU9 Dactylospora purpurascens Triebel dactylospora lichen 🖼️Photos of Dactylospora purpurascens Triebel
DASA4 Dactylospora saxatilis (Schaerer) Hafellner dactylospora lichen 🖼️Photos of Dactylospora saxatilis (Schaerer) Hafellner
DASAS Dactylospora saxatilis (Schaerer) Hafellner var. saxatilis dactylospora lichen 🖼️Photos of Dactylospora saxatilis (Schaerer) Hafellner var. saxatilis
BUSA5 Buelliella saxatilis (Schaerer) Fink Dactylospora saxatilis var. saxatilis 🖼️Photos of Buelliella saxatilis (Schaerer) Fink
DAUR3 Dactylospora urceolata (Th. Fr.) Arnold urceolate dactylospora lichen 🖼️Photos of Dactylospora urceolata (Th. Fr.) Arnold
LEUR2 Leciographa urceolata (Fr.) Korber Dactylospora urceolata 🖼️Photos of Leciographa urceolata (Fr.) Korber