Eigleraceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
EIGLE Eiglera Hafellner eiglera lichen 🖼️Photos of Eiglera Hafellner
EIFL Eiglera flavida (Hepp) Hafellner eiglera lichen 🖼️Photos of Eiglera flavida (Hepp) Hafellner
ASFL5 Aspilicia flavida (Hepp) Rehm Eiglera flavida 🖼️Photos of Aspilicia flavida (Hepp) Rehm
LEFL13 Lecanora flavida Hepp Eiglera flavida 🖼️Photos of Lecanora flavida Hepp