Mastodiaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
KOHLM Kohlmeyera Schatz kohlmeyera lichen 🖼️Photos of Kohlmeyera Schatz
KOCO3 Kohlmeyera complicatula (Nyl.) Schatz kohlmeyera lichen 🖼️Photos of Kohlmeyera complicatula (Nyl.) Schatz
MATE15 Mastodia tesselata Hook. f. & Harvey Kohlmeyera complicatula 🖼️Photos of Mastodia tesselata Hook. f. & Harvey
TUCO4 Turgidosculum complicatulum (Nyl.) Kohlm. & E. Kohlm. Kohlmeyera complicatula 🖼️Photos of Turgidosculum complicatulum (Nyl.) Kohlm. & E. Kohlm.