Melaspileaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
MELAS3 Melaspilea Nyl. melaspilea lichen 🖼️Photos of Melaspilea Nyl.
MEAM3 Melaspilea amota Nyl. melaspilea lichen 🖼️Photos of Melaspilea amota Nyl.
MEAR13 Melaspilea arthonioides (Fee) Nyl. melaspilea lichen 🖼️Photos of Melaspilea arthonioides (Fee) Nyl.
MECI10 Melaspilea cinerascens (Willey) Fink melaspilea lichen 🖼️Photos of Melaspilea cinerascens (Willey) Fink
MECO12 Melaspilea constrictella (Stirton) A. L. Sm. melaspilea lichen 🖼️Photos of Melaspilea constrictella (Stirton) A. L. Sm.
MECU4 Melaspilea cupularis Mull. Arg. melaspilea lichen 🖼️Photos of Melaspilea cupularis Mull. Arg.
MEDE10 Melaspilea deformis (Schaerer) Nyl. melaspilea lichen 🖼️Photos of Melaspilea deformis (Schaerer) Nyl.
MEDE11 Melaspilea demissa (Tuck.) Zahlbr. melaspilea lichen 🖼️Photos of Melaspilea demissa (Tuck.) Zahlbr.
MEEP2 Melaspilea epigena Mull. Arg. N/A 🖼️Photos of Melaspilea epigena Mull. Arg.
MELE4 Melaspilea lentiginosula (Nyl.) A. L. Sm. melaspilea lichen 🖼️Photos of Melaspilea lentiginosula (Nyl.) A. L. Sm.
MEMA11 Melaspilea maculosa (Fr.) Mull. Arg. melaspilea lichen 🖼️Photos of Melaspilea maculosa (Fr.) Mull. Arg.
MEME5 Melaspilea mesophlebia Mull. Arg. melaspilea lichen 🖼️Photos of Melaspilea mesophlebia Mull. Arg.
MEOC3 Melaspilea octomera Mull. Arg. melaspilea lichen 🖼️Photos of Melaspilea octomera Mull. Arg.
MEPR6 Melaspilea proximella (Nyl.) Nyl. ex Norrlin melaspilea lichen 🖼️Photos of Melaspilea proximella (Nyl.) Nyl. ex Norrlin
MEST9 Melaspilea stellans Zahlbr. melaspilea lichen 🖼️Photos of Melaspilea stellans Zahlbr.
METR15 Melaspilea tribuloides (Tuck.) Mull. Arg. N/A 🖼️Photos of Melaspilea tribuloides (Tuck.) Mull. Arg.