Platygloeaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
CYSTO3 Cystobasidium (Lagerh.) Neuhoff N/A 🖼️Photos of Cystobasidium (Lagerh.) Neuhoff
CYHY5 Cystobasidium hypogymniicola Diederich & Ahti N/A 🖼️Photos of Cystobasidium hypogymniicola Diederich & Ahti
CYUS Cystobasidium usneicola Diederich & Ahti N/A 🖼️Photos of Cystobasidium usneicola Diederich & Ahti