Pleosporaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
KIRSC Kirschsteiniothelia D. Hawksw. kirschsteiniothelia lichen 🖼️Photos of Kirschsteiniothelia D. Hawksw.
KIAC Kirschsteiniothelia acerina (Rossman & Wilcox) D. Hawksw. kirschsteiniothelia lichen 🖼️Photos of Kirschsteiniothelia acerina (Rossman & Wilcox) D. Hawksw.
KIAE Kirschsteiniothelia aethiops (Berk. & Curtis) D. Hawksw. kirschsteiniothelia lichen 🖼️Photos of Kirschsteiniothelia aethiops (Berk. & Curtis) D. Hawksw.
MIIN12 Microthelia inops Degel. Kirschsteiniothelia aethiops 🖼️Photos of Microthelia inops Degel.
MIMI19 Microthelia micula auct. Kirschsteiniothelia aethiops 🖼️Photos of Microthelia micula auct.
KIMA Kirschsteiniothelia maritima (Linder) D. Hawksw. seaside kirschsteiniothelia lichen 🖼️Photos of Kirschsteiniothelia maritima (Linder) D. Hawksw.
KIRE Kirschsteiniothelia recessa (Cooke & Peck) D. Hswksw. kirschsteiniothelia lichen 🖼️Photos of Kirschsteiniothelia recessa (Cooke & Peck) D. Hswksw.
KITH Kirschsteiniothelia thujina (Peck) D. Hawksw. kirschsteiniothelia lichen 🖼️Photos of Kirschsteiniothelia thujina (Peck) D. Hawksw.