Protothelenellaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
PROTO4 Protothelenella Rasanen protothelenella lichen 🖼️Photos of Protothelenella Rasanen
PRCO Protothelenella corrosa (Korber) H. Mayrh. & Poelt protothelenella lichen 🖼️Photos of Protothelenella corrosa (Korber) H. Mayrh. & Poelt
MICO17 Microglaena corrosa (Korber) Arnold Protothelenella corrosa 🖼️Photos of Microglaena corrosa (Korber) Arnold
PRLE2 Protothelenella leucothelia (Nyl.) H. Mayrh. & Poelt N/A 🖼️Photos of Protothelenella leucothelia (Nyl.) H. Mayrh. & Poelt
PRSA4 Protothelenella santessonii H. Mayrh. N/A 🖼️Photos of Protothelenella santessonii H. Mayrh.
PRSP5 Protothelenella sphinctrinoidella (Nyl.) H. Mayrh. & Poelt N/A 🖼️Photos of Protothelenella sphinctrinoidella (Nyl.) H. Mayrh. & Poelt
PRSP4 Protothelenella sphinctrinoides (Nyl.) H. Mayrh. & Poelt protothelenella lichen 🖼️Photos of Protothelenella sphinctrinoides (Nyl.) H. Mayrh. & Poelt
MISP4 Microglaena sphinctrinoides (Nyl.) Lonnr. Protothelenella sphinctrinoides 🖼️Photos of Microglaena sphinctrinoides (Nyl.) Lonnr.