Strelitziaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
RAVEN2 Ravenala Adans. traveler's tree 🖼️Photos of Ravenala Adans.
RAMA7 Ravenala madagascariensis Sonnerat traveler's tree 🖼️Photos of Ravenala madagascariensis Sonnerat
STREL Strelitzia Ait. bird-of-paradise 🖼️Photos of Strelitzia Ait.
STNI5 Strelitzia nicolai Regel & K?rn. bird-of-paradise -tree 🖼️Photos of Strelitzia nicolai Regel & K?rn.
STRE5 Strelitzia reginae Aiton bird-of-paradise 🖼️Photos of Strelitzia reginae Aiton